Tur Satış Sözleşmesi

RİTUR TURİZM TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR VE KONUSU:

Bir tarafta RİTUR RİZELİLER TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT TAAHHÜT A.Ş’nin sahip olduğu RİTUR RİZELİLER TURİZM SEYAHAT ACENTASI (bundan böyle RİTUR şeklinde yazılacaktır), diğer tarafta tüketici sıfatıyla ………………………………….. …………………………………….arasında yurtdışı gezileri konusunda sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşme satışın başlaması ile taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olur.

 

Şirket Ünvanı : RİTUR RİZELİLER TURİZM SEYAHAT NAKLİYAT TAAHHÜT A.Ş.

Seyahat Acentası Ünvanı : RİTUR RİZELİLER TURİZM SEYAHAT ACENTASI

Adres : M. Fevzi Çakmak Cad. 9/B, 53100 RİZE

Telefon : 0464 217 14 85          E-mail: iletisim@ritur.com.tr

 

Tüketici Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adres :

Telefon/GSM :                                                             E-mail :

DİĞER KATILIMCILARIN AD, SOYAD VE T.C KİMLİK BİLGİLERİ:

 

Acenta ile tüketici arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, acenta www.ritur.com.tr web sitesinde yer alan ekte çıktısı olan  detaylı tur programında  belirtilen gezi ile ilgili olarak taahhüt edilen hizmetleri sağlamayı, tüketici ise sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Tüketici, RİTUR web sitesinde yayınlandığı şekliyle tur programını ve hizmet içeriğini bu  sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, sözleşme’de RİTUR  tarafından sağlanacak hizmetlere istinaden yapılacak tüm atıfların, RİTUR web sitesindeki tur progmanına dayalı olduğunu ve elektronik ortamda broşür mahiyetinde yayınlanan programın ve içeriğinin  basılı materyal şeklinde broşür yerine geçtiğini kabul eder.

2-) SÖZLEŞME BEDELİ :

2.1   Sözleşme bedeli ……………………………. TL/USD’dir.

2.2  Fatura tur bitiş tarihinden sonra düzenlenir.

2.3 Bu bedele, tur ile ilgili ek detaylı sayfada fiyata dahil olan tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Fiyata dahil olan hizmetler başlığı altında yazılı hizmetler dışındaki her hizmet bedeli tüketiciye aittir. RİTUR fiyata dahil hizmetler başlığı altında yazılı hizmetleri taahhüt eder.

 

3-) TURUN SÜRESİ :             

Paket tur ….. / ……/ ……tarihinde ………. …..’da başlayıp, ….. / ….. / ….. tarihinde ……….……..’da

bitmek üzere toplam …. gün, ……gecedir.

4-) ULAŞIM BİÇİMİ:

www.ritur.com.tr web sitesinde programda yazılı olduğu şekildedir.

5-) KONAKLAMA YERLERİ :

Paket tur sırasındaki konaklama yerleri, nakil bağlantıları dâhil turun güzergâhı ve konaklama yer ve cinsleri ekteki detaylı tur sayfasında yer almaktadır.

6-) YEMEK / ÖĞÜN SAYISI : www.ritur.com.tr web sitesindeki programda belirtildiği şekildedir.

7-) KONAKLAMA TÜRÜ : Tur rotasında detayları belirtilmiş olan otellerde konaklama.

😎 ÖDEMELER : Tur bedeline istinaden yapılan veya yapılacak ödemeler detayı

Tarih:                                                   Tutar:

Tarih:                                                   Tutar:

5-) MÜCBİR SEBEPLER :

Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, RİTUR’un ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller, RİTUR / tüketici için mücbir sebep sayılır. Bu haller;

5.1  Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.

5.2  Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.

5.3  Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde acenta / tüketici sözleşmenin hiç veya gereği gibi

ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğan hiçbir zarar veya ziyandan acentaya maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Acenta, işbu madde tahtında mücbir sebeplerden dolayı tur güzergâhını değiştirebilir, gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Acenta veya tüketici ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

6-) İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİK :

6.1 RİTUR gerekli gördüğü durumlarda tüketiciden onay almaksızın, ancak tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 20 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumdu tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

RİTUR, tüketiciden aldığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde tüketiciye iade eder.

6.2  Tüketici,  kendisinin veya 1. derecede akrabalarının rahatsızlıklarını ve ölümlerini RİTUR’a beyan etmeleri halinde tur bedelinin tamamını hiç bir kesinti yapmadan 7 gün iş günü içinde geri ödemeyi taahhüt eder.

6.3  Tüketici, turu gezinin başlamasından 3 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur. Satış sözleşmesinde imzası olmasa bile devir alan işbu satış sözleşmesi hükümleri ile bağlıdır.

6.4  RİTUR,  tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir.  Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ödeme yapılamaz.

7-) HAREKET SAATLERİ :

Uçak vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden, uçaklardaki gecikme, saat değişikliği ve iptallerden acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce acentadan kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. RİTUR tur hareket detaylarını tüketiciye bildirmekle birlikte tüketicilerde bu detayları öğrenmekle yükümlüdür.

😎 BAGAJ :

8.1 Tura katılan tüketicinin, 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bazı uçuşlarda, bagaj hakkı 15.kg. ile sınırlıdır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak, benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj veya içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz. Tüketici her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur.

8.2 Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda acenta sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Ancak burada sorumlu olan acenta değil, ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketidir ve her türlü talebin ilgili konaklama, ulaşım ya da sigorta şirketine yöneltilmesi gerekmektedir.

8.3 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

 

8.4  RİTUR personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½ si kaybolan eşya sahibine ödenir.

9-) DİĞER HÜKÜMLER :

9.1 İlgili kanun gereğince RİTUR, tüketiciye seyahat sigortası yapmak zorundadır. Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Seyahat sigortasının içerdiği hizmetlerin sağlanamayacağı ülkelerle ilgili seyahat sigortası yapılmayabilir.

9.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9.3  Zamanında yapılmayan ödemelerden, zamanında ulaştırılmayan ya da eksik ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan acenta sorumlu tutulamaz.  Böylesi durumlarda acentanın tüketicinin turunu iptal etme hakkı vardır.

9.4 Tüketicinin pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı v.b. eksikliği, uçaklarda “seyahat edemez” raporuna sahip bulunması, pasaportunda yeterli boş sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması, tur sırasında tutuklanması veya göz altına alınması durumunda, tüketici acentadan herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz.

9.5 Tüketici, sözleşmede beyan ettiği isim ya da isimlerin (pasaportta yazılış biçimiyle), bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Acenta tüm uçak, otel ve diğer hizmet ayarlamalarını tüketici tarafından sağlanan bilgilere dayanarak yapmaktadır. Tüketici tarafından acentaya sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlardan acenta sorumlu tutulamaz. Tüketicinin bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı bulunmaz.

9.6 Tüketici, turunun başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından doğabilecek gecikme, buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan acentayı sorumlu tutamaz, herhangi bir tazminat talep edemez. Tüketici, acenta tarafından kendisine bildirilen yer ve saatte, tur hareket noktasında olmak zorundadır. Tur başlangıcına yetişememe ve turu yapamama durumlarında bilet açığa alınamaz ve tur ücreti iade edilemez.

9.7 Acentanın, tur sırasında oluşabilecek, tüketiciye veya mala gelebilecek zarar ve yaralanmalardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Acenta bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecektir ancak tüm taleplerde ile ilgili olarak tüketicinin muhatabı sigorta şirketidir.

9.8 Tüketici,  kayıt yaptıracağı turun kendi sağlık durumuna uygunluğunu değerlendirmekten sorumludur.  Herhangi bir sağlık problemi olan tüketici tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu acentaya kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre acentanın, tüketiciyi tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.

9.9  Acenta, reşit olmayan kişilere, ebeveyn veya vasisi olmadan seyahat hizmeti vermemektedir.

9.10 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan katılımcı(lar) da kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan katılımcı(lar) nın acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan katılımcılar imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

9.11 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acenta da kalan kopyası arasında çelişki olursa

acenta da kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

9.12  Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TÜRSAB Tahkim Kurulu Yönetmelik Hükümleri, acenta’nın sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri esas alınacaktır.

9.13 Bu sözleşmede hüküm olmayan hallerde yürürlükteki yönerge, yönetmelik, kanun ve anayasa hükümleri uygulanır.

 

RİTUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI A.Ş.                                                  TÜKETİCİ / KATILIMCI